OnePiece : ตอนที่ - ชื่อตอน (10 ตอนล่าสุด)
OnePiece 749 เคลื่อนทัพไปข้างหน้า!! กองทัพของเหล่าหัวขโมยน้อย
OnePiece 748 การตอบแทนบุญคุณของฉัน
OnePiece 747 ผู้บริหารสูงสุด พิก้า
OnePiece 746 ดาว
OnePiece 745 กรงนก
OnePiece 744 นายทหารชั้นนายพลของคณะปฏิวัติ
OnePiece 743 ความวุ่นวายครั้งใหญ่ในเดรสโรซ่า
OnePiece 742 พ่อจะอยู่เคียงข้างลูกเสมอ
OnePiece 741 อุโซแลนด์ คนโกหก
OnePiece 740 ขอร้องล่ะ!!!
อ่าน วันพีซ (OnePiece) ทุกตอนคลิก!
Naruto : ตอนที่ - ชื่อตอน (10 ตอนล่าสุด)
Naruto 678 เจตจำนงของฉัน
Naruto 677 อ่านจันทรานิรันดร์
Naruto 676 ความฝันนิรันดร์
Naruto 675 เนตรสังสาระของซาสึเกะ..!! (2)
Naruto 674 เนตรสังสาระของซาสึเกะ..!!
Naruto 673 พวกเราจะ...!!
Naruto 672 ผีเสื้อราตรี...!!
Naruto 671 นารูโตะกับเซียนหกวิถี...!!
Naruto 670 จุดเริ่มต้น...!!
Naruto 669 ประตูทั้งแปดด่าน
อ่าน นารูโตะ (Naruto) ทุกตอนคลิก!